مالیات حقوق

کلیه افرادی که که به هر شکلی مشغول به کار هستند و حقوق دریافت می کنند و بیمه تامین اجتماعی برای آنها لحاظ میشود باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به عنوان مالیات حقوق به وزرات اقتصاد و دارایی پرداخت نمایند . میزان مالیات حقوق در هر سال متفاوت بوده و طبق بخشنامه هایی به کلیه کارفرماها و بنگاههای اقتصادی ارسال میشود و کارفرما موظف است مالیات تعلق گرفته به حقوق و مزایای کارکنان خود را کسر کرده و به حساب مشخص شده وزرات امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.

این قانون شامل کلیه مشاغل و افرادی که بیمه برای آنها رد میشود و روند دریافتی مشخصی از یک کارگاه یا شخص را دارند ، می گردد. نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و فاکتور هایی که شامل مالیات میشوند به صورت ذیل است.

درامدی که به طور نقد یا غیر نقد شخص حقیقی در ازای تسلیم نیروی کار خود اعم از حقیقی یا حقوقی جهت اشتغال در ایران دریافت می کند مشمول قانون مالیات برحقوق می شود.

تبصره- درامد حقوقی که فرد در مدت ماموریت خارج از کشور بدست می اورد نیز مشمول مالیات بر درامد حقوق است.

مطابق بندهای (۴) و (۵) ماده ۱ ق.م.م، اشخاص حقوقی ذیل مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشند:

 • هر شخص حقوقی ایرانی که درآمدهایی در ایران یا خارج از ایران بدست می آورد.
 • هر شخص حقوقی غیر ایرانی که درآمدهایی در ایران بدست می آورد یا نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود در ایران کسب میکند.

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر مربوط به شغل پس از کسر معافیت های مقرر در قانون.

اضافه‌کار، فوق‌العاده مأموريت، هزينه سفر، پاداش، بازخريد مرخصى، بهره‌ورى پرداختى بابت هزينه درمان و معالجه کارکنان، پرداختى‌هاى بابت لباس کار، عيدى و پاداش آخر سال

 • استفاده از اتومبيل (با راننده و يا بدون راننده)
 • استفاده از مسکن (با اثاثيه يا بدون اثاثيه)
 • ساير مزاياى غيرنقدى مستمر از قبيل خواروبار، بن،...

حقوق ثابت، مزاياى مستمر شغلى، مدد معاشف، نوبت کاری، کشيک، محل خدمت،شرايط محيط کار،اشتغال مأمورين در خارج کشور، محروميت از تسهيلات زندگى، مزاياى ارزى، فوق‌العاده‌هاى (بدى آب و هوا، تضمين صاحب‌جمعان، کسر صندوق)، حق (جذب، مقام، اولاد، مسکن، اياب و ذهاب)

 • اتومبيل اختصاصى
  • با راننده معادل ۱۰ درصد حقوق و مزاياى مستمرنقدی
  • بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزاياى مستمرنقدی
  به استثناء مزاياى نقدى معاف موضوع ماده ۹۱ قانون ماليات‌ها.
 • مسکن
  • با اثاثیه معادل ۱۰ درصد حقوق و مزاياى مستمرنقدی
  • بدون اثاثیه معادل ۵ درصد حقوق و مزاياى مستمرنقدی
  به استثناء مزاياى نقدى معاف موضوع ماده ۹۱ قانون ماليات‌ها.

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال 1401، مبلغ پنجاه و شش میلیون ریال (56,۰۰۰,۰۰۰) در ماه تعیین گردیده است و نرخ مالیات بر کل درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا، فوق العاده و کارانه و غیره مازاد بر مبلغ مذکور:

 • از 56,000,001 ریال تا 150,000,000 ریال مالیات ماهانه ده درصد (۱۰%)
 • از 150,000,001 ریال تا 250,000,000 ریال مالیات ماهانه پانزده درصد (۱۵%)
 • از 250,000,001 ریال تا 350,000,000 ریال مالیات ماهانه بیست و پنج درصد (۲۰%)
 • مازاد بر 350,000,001 ریال، سی درصد (۳۰%) تعیین می گردد

میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ سیصد و نود و شش میلیون ریال (396,۰۰۰,۰۰۰ ریال) تعیین می‌گردد.


شرکت های کوچک معمولا از تیم مالی و حسابداری برخوردار نیستند، لذا ممکن در تهیه لیست بیمه و حقوق و محاسبات مربوط به پرسنل دچار مشکل شوند. همچنین شکایات کارکنان و مشکلات حقوقی در مورد اشتباهات مالی کارفرمایان را به دردسر می اندازد. شرکت های بزرگ نیز بعضا به دلیل حجم کار زیاد مالیات بر حقوق افراد را کم و زیاد حساب کرده که طی زمان مدارک کشف شده از این اشتباهات برای سازمان مشکل ساز شده.