ارسال لیست بیمه

لیست بیمه تامین اجتماعی

بیمه حقوق و دستمزد

حق بيمه وجوهى است كه طبق قانون براي استفاده از مزاياى بيمه تامين اجتماعي به سازمان تامين اجتماعى پرداخت مى گردد.مجموع حق بيمه پرداختى به سازمان تأمين اجتماعى معادل ٣٠٪ حقوق و دستمزد مشمول بيمه است كه ٧٪ حق بيمه سهم كارگر است كه از حقوق و دستمزد ناخالص كارگر كسر ميشود ٢٠٪ حق بيمه سهم كارفرما و ٣٪ بيمه بيكارى سهم كارفرما است ( در مجموع ٢٣٪ حقوق دستمزد ناخالص كارگر به عنوان يكى از هزينه هاى كارفرما شناسايى و پرداخت مى گردد) و همچنين علاوه بر موارد بالا ٣٪ حق بيمه كمك دولت است كه در بودجه اعمال مى شود.

حال اگر بخواهيم حق بيمه را با توجه به خدمات تفكيك كنيم خواهيم داشت:

اقلام مشمول حق بيمه در حقوق و دستمزد:

  1. دستمزد و حقوق ناخالص
  2. كارمزد و حق الزحمه
  3. مزاياى نقدى شامل : فوق العاده شغل و اضافه كارى و شب كارى ،نوبت كارى،خارج از مركز،سختى كار،حق خواروبار و حق مسكن
  4. مزاياى غير نقد مانند خوراك و پوشاك و مسكن و وسيله نقليه
  5. مزاياى ايام تعطيل و مرخصى استحقاقى
  6. پاداش هاى غير مستمر

كارفرما از تمام موارد بالا حق بيمه را كسر كرده و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت مي كند.

وظايف شركت ها در قبال سازمان تامين اجتماعى (بيمه حقوق):

  1. تشكيل پرونده بيمه اى و اخذ شماره كارگاه:كارفرما ظرف مدت ١٥ روز از تاريخ تأسيس به منظور بيمه كردن كاركنان خود به شعبه بيمه تأمين اجتماعى واقع در محدوده كارگاه مراجعه كند و كد كارگاه را دريافت نمايد
  2. نام نويسى كاركنان و دريافت شماره بيمه آنها: كارفرما بايد كاركنان با عدم سابقه بيمه را در سازمان تأمين اجتماعى ،ثبت نام نمايد و شماره بيمه هريك را جهت ثبت در ليست بيمه حقوق دريافت كند
  3. تهيه ليست حقوق و دستمزد:حسابداران هر ماه براى پرداخت حق بيمه كاركنان با استفاده از ليست حقوق و دستمزد،حق بيمه را محاسبه كرده و به همراه چك به سازمان ارسال ميكند
  4. ارسال ليست حق بيمه:كارفرما مكلف است هر ماه ليست كارگران و كارمندان مشمول قانون تأمين اجتماعى كه در استخدام يا در اختيار دارند صرف نظر از نوع قرارداد و كار و ترتيب استخدام و نحوه پرداخت حقوق و مزايا حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان تأمين اجتماعى ارسال نمايد

دقت شود كه در كارگاه هاى مشمول قانون معافيت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان پنج كارگر ،مهلت ارسال ليست بيمه حقوق تا ٢ماه خواهد بود.

جرائم در تأمين اجتماعى

دقت شود كه مطالبات سازمان تأمين اجتماعى در خصوص حق بيمه نسبت به ساير طلبكاران موسسه در اولويت است.

معافيت در پرداخت بيمه تأمين اجتماعى





فینتو سیستم حسابداری آنلاین، ابری و تحت وب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط است. بدون نیاز به نصب و نگهداری، با کمترین هزینه و با راحت ترین رابط کاربری، امور مالی کسب و کارتان را در هر مکان و هر زمان و با هر دستگاهی مدیریت کنید.

`